Promocja – instrument marketingu związany z aktywizacją sprzedaży

Integralną częścią marketingu są instrumenty i działania związane z aktywizacją sprzedaży produktów. Nieuwzględnienie instrumentów aktywizacji sprzedaży przy tworzeniu strategii marketingowej prowadzi do stworzenia niepełnej, a w konsekwencji nieskutecznej strategii. Dostosowanie odpowiedniego produktu do potrzeb konsumentów, wprowadzenie go na rynek i zaoferowanie w odpowiednim miejscu, czasie i formie nie spełnia jeszcze warunków jego skutecznej sprzedaży. Skuteczna sprzedaż wymaga zastosowania instrumentów aktywizacji sprzedaży i ich integracji z innymi instrumentami marketingowymi.

Zestaw instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży w połączeniu z innymi instrumentami marketingowymi został przedstawiony na Rysunku 4.

Rysunek 4: Zestaw instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży.

Źródło:  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 456

Celem aktywizacji sprzedaży jest poinformowanie obecnych i potencjalnych klientów o przedsiębiorstwie, jego produktach i działalności w taki sposób, aby zyskać ich przychylność.[1] W związku z tak sformułowanym celem przedsiębiorstwo powinno podjąć szereg konkretnych działań dotyczących:

 • wybór promocji,
 • identyfikujące odbiorcę wiadomości,
 • wybór mediów,
 • wybór informacji

Oprócz funkcji informacyjnej instrumenty aktywizacji sprzedaży pełnią również funkcję wspierającą procesy sprzedaży, zwiększając intensywność oddziaływania firmy na rynek. Funkcja wspierająca jest związana z dwoma rodzajami bezpośredniego wpływu – perswazją i przypominaniem. Te dwa rodzaje wpływu są często przedstawiane jako podstawowe cele aktywizacji sprzedaży.

Rysunek Działania związane z formułowaniem strategii promocji.

Producenci
Cele promocji:

-Informacje

-Posting

-pamięć

Odbiorcy wiadomości:

-Konsumenci

-Kupujący

-Hurtownicy

-Detaliści

-Liderzy opinii

Jak promować?

-reklama

-Sprzedaż osobista

-Public Relations

-Fair

-Sponsorowanie

-Merchandising

-Promocja sprzedaży

Źródło: A. Pomykalski, Strategie marketingowe, op. cit., s.164

Osiągnięcie tych celów jest ściśle związane z kształtowaniem poszczególnych elementów postawy klienta. Z drugiej strony postawa jest głównym punktem odniesienia dla osiągnięcia indywidualnego efektu promocyjnego.

Celem wprowadzenia instrumentów aktywizacji sprzedaży jest zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie dystansu, jaki istnieje pomiędzy oferowanym produktem a konsumentem. Dystans ten można zmniejszyć lub wyeliminować poprzez przybliżenie produktu do konsumenta lub konsumenta do produktu.

Komunikacja firmy z konsumentem i otoczeniem może odbywać się poprzez następujące formy promocji[2] :

 • reklama
 • public relations
 • sprzedaż promocyjna
 • propaganda handlowa
 • opakowanie

Zróżnicowanie kierunków oddziaływania wymienionych grup instrumentów aktywizacji sprzedaży oznacza, że nie mają one jednakowego znaczenia przed zakupem produktu, w trakcie zakupu i po zakupie produktu.

Reklama, public relations i sponsoring mają na celu przybliżenie konsumentowi produktu i są szczególnie ważne przed jego zakupem. Ich główną funkcją jest przyciągnięcie konsumenta do punktu sprzedaży. Są również ważne po zakupie produktu, ponieważ przypominają konsumentowi o produkcie, podkreślają jego cechy i warunki zakupu, aby zachęcić konsumenta do ponownego odwiedzenia punktu sprzedaży i dokonania ponownego zakupu.

Z kolei promocja i sprzedaż osobista, mające na celu przybliżenie produktu do konsumenta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności, wpływają szczególnie na zachowanie kupującego podczas ewentualnego zakupu, kiedy ma on bezpośredni kontakt z produktem w sklepie.

Świadomość względnego znaczenia różnych instrumentów przed, w trakcie i po zakupie jest jednym z warunków koniecznych do opracowania skutecznej strategii aktywizacji sprzedaży.

Jednym z instrumentów marketingowych zaliczanych do grupy instrumentów aktywizacji sprzedaży jest reklama. Jest to płatna forma bezosobowej prezentacji i promocji towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę.[3] Nadawcą reklamy może być firma lub działająca w jej imieniu agencja reklamowa.

Reklama jako działanie, które informuje i przekonuje odbiorcę do podjęcia określonego działania na rynku, jest realizowana za pośrednictwem mediów reklamowych. Są one nośnikami informacji i sugestii, które firma chce przekazać rynkowi. Do najważniejszych środków reklamy należą: prasa, radio, kino, telewizja oraz różne środki reklamy pocztowej (listy reklamowe, ulotki, pocztówki, broszury, katalogi itp.).

Przy wyborze środków reklamowych należy stosować zasadę AIDA. Zasada ta oznacza, że skuteczność środków reklamowych zależy od reakcji psychofizycznych u osób, do których są one skierowane. Zgodnie z formułą AIDA forma, środek, czas i miejsce rozpowszechniania, a także treść, odwołania i motywy reklamy powinny:[4]

1) zwrócić uwagę adresata (uzyskać uwagę);

2) wywołanie i utrzymanie jego zainteresowania w oparciu o świadomość korzyści płynących z reklamowanego dobra (hold interest);

3) wzbudzanie pożądania dla reklamowanego produktu (wzbudzanie pożądania);

4) wywołać działanie (wymusić działanie).

Reklamy można podzielić według różnych kryteriów.

Kryteria klasyfikacji i rodzaje reklam przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Rodzaje reklam.

Kryteria klasyfikacji Rodzaje reklam
CELE REKLAMOWE 1.       pionierska reklama

2.       reklama konkurencyjna

3.       reklama przypominająca

TEMAT OGŁOSZENIA 1.       reklama towarowa

2.       reklama marki

TŁO 1.       reklama masowa

2.       reklama półmasowa

3.       reklama pocztowa

FORMULARZ 1.       reklama redakcyjna

2.       reklama niepublikowana

Źródło: A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press, Warszawa, 1993, s. 74-76

Sprzedaż osobista jest również narzędziem aktywizacji sprzedaży. Polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem kupującego w celu zawarcia umowy sprzedaży. Proces sprzedaży osobistej to sekwencja zdarzeń obejmująca działania sprzedawcy mające na celu doprowadzenie do zawarcia transakcji z klientem.

Rysunek 5: Proces sprzedaży osobistej.

Źródło:  R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing … op. cit. s. 262

 Sekwencja tych wydarzeń obejmuje:[5]

Poszukiwanie nabywcypolega na identyfikowaniu i kwalifikowaniu potencjalnych nabywców. Odbywa się to za pomocą list adresowych i telefonicznych, katalogów oraz telemarketingu, czyli rozmów telefonicznych.

 1. Przygotowanie pierwszego kontaktu to „zadanie domowe” sprzedawcy przed spotkaniem z „obiektem”.
 2. Spotkanie z klientem polega na „otwarciu” kontaktu, zrobieniu pierwszego wrażenia; celem jest zdobycie jego uwagi i zainteresowania.
 3. Prezentacja jest najważniejszą częścią procesu sprzedaży; decyduje o tym, czy klient zostanie przekonany do oferty firmy i czy dojdzie do zawarcia transakcji.
 4. Zwalczanie nieprzyjemnego zapachu polega na omawianiu zastrzeżeń zgłaszanych przez klienta, dotyczących na przykład ceny, funkcji lub warunków transakcji.
 5. Zamknięcie oznacza moment podjęcia przez klienta decyzji: kupić – nie kupić.
 6. Proces sprzedaży nie kończy się w momencie przyjęcia lub odrzucenia oferty przez klienta. Działania posprzedażowe polegają na sprawdzeniu realizacji zamówienia oraz utrzymywaniu stałego i dobrego kontaktu z kupującym.

Sprzedaż osobista jako część strategii aktywizacji sprzedaży musi być zintegrowana z innymi jej elementami, zwłaszcza z promocją i reklamą.

Kolejnym elementem strategii aktywizacji sprzedaży jest promocja sprzedaży. Umożliwia ona oddziaływanie na klientów w taki sposób, aby utrwalić ich chwilowe zainteresowanie danym sklepem. Elementami tej praktyki są kupony, bonusy, losowania, konkursy i nagrody. Ponadto można rozróżnić działania skierowane nie tyle bezpośrednio do producenta, co do sprzedawcy detalicznego lub nawet hurtowego. Mogą to być prezentacje, pokazy, wystawy i demonstracje. Bardzo często program promocji sprzedaży jest krótkotrwałym programem działań związanych na przykład z nadchodzącymi świętami lub sezonem.

Wśród celów tego typu działań rynkowych znajdują się:[6]

1)    ułatwienie wejścia na rynek nowego produktu lub nowej wersji opakowania;

2)   Wspieranie wprowadzania produktu na nowy rynek lub segment;

3)   Utrzymanie lub wzmocnienie udziału produktu w rynku.

Program sprzedaży promocyjnej musi być dostosowany do rodzaju produktu.

Innym instrumentem aktywizacji sprzedaży jest podtrzymywanie opinii publicznej. Można ją zdefiniować jako zestaw działań mających na celu wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania firmą oraz wywołanie (i utrwalenie) korzystnych postaw uczestników wobec jej działalności.

Public relations to działanie dwutorowe, polegające na wysyłaniu informacji z firmy do otoczenia, ale także na uważnym śledzeniu i analizowaniu opinii publicznej oraz innych informacji napływających z otoczenia. Służy tworzeniu dobrych relacji z sąsiadami, komunikacji z pracownikami, dostawcami, klientami, ośrodkami władzy i środowiskami opiniotwórczymi. Public relations pełni następujące funkcje:[7]

 • zewnętrzne – polega na celowym i systematycznym oddziaływaniu na osoby i grupy społeczne w otoczeniu firmy;
 • wewnętrzne – polega na wpływaniu na własne kierownictwo i pracowników.

Działania public relations muszą być zintegrowane z innymi elementami strategii aktywizacji sprzedaży, zwłaszcza z promocją i reklamą.


[1] A.Pomykalski, Strategie marketingowe, op. cit., s.163

[2] A. Pomykalski, Strategie marketingowe, op. cit., s.160-161

[3] B. Dobiegała-Korona, A. Kojtych, L. Warylczuk, W. Zydlewska, Promocja PWSBiA, Warszawa, 1994, s. 53

[4]  I. Bielski, Vademecum… op. cit, s. 49

[5]  R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka … op. cit, s. 262

[6]  Colin F. Hales, Aktywizacja sprzedaży, „Businessman Magazine” nr 21/1995, s. 102

[7]  Monika Krzyżak, Public relation, czyli jak dobrze sprzedać „Aida media. Teoria i praktyka reklamy”, nr 3/1994, s. 37

5/5 - (3 votes)

Działania marketingowe w firmie

Postępujący rozwój gospodarczy, wzrost konkurencji na rynku oraz globalizacja działań rynkowych wymagają od firm działających we współczesnych gospodarkach prowadzenia skutecznych działań mających na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów w sposób konkurencyjny i jednocześnie opłacalny. W tym celu konieczne jest działanie w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko, na jakie narażone jest każde przedsiębiorstwo działające na rynku nasyconym produktami i usługami. Sprzyja temu tworzenie i kształtowanie więzi informacyjnych z klientami poprzez rozwijanie polityki promocyjnej, a w jej ramach – reklamy. Powstaje więc problem, jak zoptymalizować działania reklamowe, aby pożądana informacja została przekazana klientowi w jak najbardziej efektywny sposób, a klient został skłoniony do podjęcia określonego działania.

Zarówno reklama, jak i ogólna polityka promocyjna są elementami szerokiej strategii przedsiębiorstwa, zwanej strategią marketingową. Strategia ta oraz sposób jej realizacji przez przedsiębiorstwo są podstawowymi wyznacznikami procesu komunikowania się z rynkiem. Aby właściwie przeanalizować przebieg procesu zarządzania reklamą, należy zatem przedstawić wzajemne powiązania między strategiami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi, uwzględniając ich cechy i hierarchię zależności.

Istnieje wiele różnych definicji pojęcia marketingu. Brak jednoznaczności wynika między innymi ze zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw, jakie zaszły w procesie rozwoju gospodarki kapitalistycznej. Wzrost praktycznego znaczenia marketingu doprowadził do rozkwitu badań naukowych nad tą sferą działalności przedsiębiorstw oraz prób zdefiniowania i usystematyzowania pojęć i terminów z nią związanych.

Najbardziej znane definicje marketingu można podzielić na dwie kategorie[1] : ujęcie klasyczne i ujęcie współczesne, które uwzględnia zmiany, jakie zaszły w rozumieniu pojęcia marketingu i jego zastosowań w latach 80. i 90.

Klasycznie marketing to prowadzenie działalności gospodarczej w celu kierowania przepływem materialnych dóbr usługowych od producenta do konsumenta lub użytkownika[2] . Definicja ta została opublikowana w 1960 roku przez American Marketing Association (AMA). Sformułowanie to odchodzi od koncepcji, która utożsamia marketing ze sprzedażą lub aktywizacją sprzedaży dóbr za pomocą reklamy.

Według V. P. Buella marketing to działalność biznesowa polegająca na:

 • identyfikacja specyficznych rynków produktowych usług,
 • zidentyfikowanie obecnych i przyszłych potrzeb oraz oczekiwań istniejących na tych rynkach,
 • kierowanie rozwojem produktów i usług w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby nabywców, a jednocześnie wygenerować zysk dla firmy,
 • przechowywanie, sprzedaż i fizyczne dostarczanie produktów usługowych do konsumenta końcowego lub użytkownika[3] .

Z drugiej strony, według interpretacji W. Hilla, marketing to konkretnie zadanie polegające na zbieraniu i wartościowaniu wszystkich istotnych danych i informacji, systematycznym planowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu rzeczywistych przedsięwzięć marketingowych, a zwłaszcza wykorzystaniu środków marketingowych w kształtowaniu produktu i asortymentu, określaniu rynków i kanałów sprzedaży, polityki cenowej i reklamowej, sprzedaży, dostaw i innych usług posprzedażowych oraz wywieraniu skoordynowanego wpływu na inne działania przedsiębiorstwa, które są niezbędne do zapewnienia marketingowego zachowania całego przedsiębiorstwa[4] .

W 1985 roku American Marketing Association opublikowało nową definicję marketingu, nazwaną współczesnym lub rozszerzonym spojrzeniem. Zgodnie z nią marketing to proces planowania i materializacji koncepcji produktu, cen, promocji i dystrybucji, prowadzący do wymiany, która umożliwia osiągnięcie celów jednostek organizacji[5] . Treść pojęcia „marketing” jest tu konstytuowana przez następujące cechy:

 • Zasada osiągania własnych celów organizacji poprzez działania, których wynik (produkt) spełnia oczekiwania (potrzeby) odbiorców i może być przez nich zaakceptowany (kupiony).
 • Zasada przekazywania produktu organizacji jej klientom (nabywcom) w ramach wymiany. W odniesieniu do sfery ekonomicznej wymiana ta odbywa się na rynku i przybiera formę transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy firmą oferującą produkt a klientem dysponującym środkami na jego zakup.
 • Organizacja prowadzi systematyczne rozpoznanie aktualnych potrzeb nabywców i prognozuje ich zmiany. Wnioski z tych badań stanowią jedną z głównych przesłanek – obok analiz innych elementów otoczenia marketingowego – analizy własnych zasobów organizacji, projektu produktu i wyboru strategii działania.
 • Działania organizacji mające na celu wymianę, czyli zaspokojenie oczekiwań nabywców, przy jednoczesnym spełnieniu przez nabywców ich własnych zadań, są realizowane za pomocą narzędzi marketingowych (produkt, cena, dystrybucja i promocja). Zarządzanie tymi narzędziami powinno wynikać z planu marketingowego obowiązującego poszczególne jednostki organizacji.
 • Produktem organizacji może być każdy przedmiot wymiany, zarówno dobro materialne, usługa, jak i idea. Jest to charakterystyczne dla rozszerzonej definicji marketingu, ponieważ klasyczne podejście nie obejmuje działań wykraczających poza sferę ekonomiczną.

Jednak bardziej adekwatne wydają się definicje kładące większy nacisk na osobę kupującego, przedstawione między innymi przez P. Kotlera, według którego marketing jest działalnością człowieka mającą na celu zaspokojenie pragnień i życzeń nabywców poprzez wymianę[6] . Innymi słowy: 1. marketing jest procesem, dzięki któremu organizacja jest powiązana z rynkiem w sposób twórczy, produktywny i zyskowny; 2. marketing jest sztuką kształtowania i zaspokajania klienteli w sposób zyskowny; 3. marketing jest dostarczaniem właściwych towarów usług właściwym osobom, we właściwych miejscach, po właściwej cenie i przy użyciu właściwych środków komunikacji i promocji[7] .

Definicję podkreślającą orientację na klienta przedstawia również T. Romański: marketing to zespół działań polegających na dokładnym poznaniu potrzeb wybranej grupy odbiorców i możliwie doskonałym dostosowaniu oferty firmy do oczekiwań tej grupy[8] . W tym ujęciu marketing jest sumą pewnych różnorodnych działań związanych z opracowaniem koncepcji produktu, zasad ustalania cen, form sprzedaży i form promocji produktu. Podjęcie skutecznych działań w każdym z tych obszarów wymaga informacji o rynku, wiedzy o zachowaniach nabywców oraz o firmach konkurencyjnych.

Nowoczesny marketing to przede wszystkim sztuka poznawania i rozumienia potrzeb konsumentów. Muszą one stanowić punkt wyjścia dla wszystkich działań związanych z produkcją lub świadczeniem usług.

Marketing jest więc tworzeniem i dostarczaniem nabywcy pewnego standardu życia. Z subiektywnego punktu widzenia system marketingowy składa się ze wszystkich instytucji, które przyczyniają się do powstania produktu i jego konsumpcji, począwszy od dostawców firmy oferującej, poprzez podmioty tworzące jej otoczenie rynkowe, konkurentów i pośredników handlowych, a skończywszy na końcowych użytkownikach.

Biorąc pod uwagę opisane wcześniej definicje marketingu oraz fakt, że procesy wymiany zachodzą między uczestnikami rynku, można zdefiniować pojęcie zarządzania marketingowego[9] . Zarządzanie marketingowe to proces planowania i wdrażania pomysłów, kształtowania cech, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mający na celu doprowadzenie do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów organizacji[10] . Ma miejsce wtedy, gdy przynajmniej jedna strona przyszłej wymiany określa cele i środki służące osiągnięciu pożądanych reakcji drugiej strony.

W nowoczesnym ujęciu proces zarządzania marketingowego składa się z pięciu etapów: analizowanie możliwości marketingowych, badanie i wybieranie rynków docelowych do działania, projektowanie strategii marketingowych, sporządzanie planów marketingowych oraz organizowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań marketingowych.

Analiza możliwości rynkowych obejmuje analizę długoterminowych możliwości poprawy wyników, budowanie dobrego systemu informacji marketingowej, analizę otoczenia rynkowego w skali makro i mikro, analizę funkcjonowania rynku konsumenckiego oraz analizę konkurencji. Badanie i wybór rynków docelowych do działania oraz pozycjonowanie oferty rynkowej obejmuje pomiar i prognozowanie atrakcyjności danego rynku, czyli potencjału rynkowego i przyszłego popytu, oraz segmentację rynku. Opracowanie strategii marketingowej wiąże się z opracowaniem strategii różnicowania i pozycjonowania dla wybranego rynku docelowego oraz z opracowaniem mapy pozycjonowania produktu. Opracowanie programu marketingowego polega na przełożeniu strategii marketingowej na taktyczne sposoby jej realizacji. Organizacja, realizacja i kontrola działań marketingowych obejmuje, oprócz realizacji przygotowanego planu, trzy rodzaje kontroli marketingowej: kontrolę stanu rocznego, kontrolę rentowności i kontrolę strategiczną[11] .

Opracowanie strategii marketingowej wymaga podjęcia decyzji w trzech aspektach: określenia wydatków na marketing, wyboru marketingu-mix oraz alokacji środków na marketing. Kluczową pozycję w strategii marketingowej firmy zajmuje marketing-mix. P. Kotler definiuje go w następujący sposób: marketing-mix to zestaw narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje, aby osiągnąć zamierzone cele marketingowe na docelowym rynku działania[12] . Istnieją zasadniczo cztery grupy narzędzi marketingowych – „4P”.

 • produkt(y),
 • cena,
 • kwadraty (rozkład),
 • promowanie

Schemat koncepcji „4P” oraz układ zmiennych marketingowych wchodzących w skład tego systemu przedstawiono na Rysunku 3.

Podstawowym narzędziem marketingu-mix jest produkt, czyli aktualna oferta rynkowa firmy[13] . Grupa narzędzi związanych z produktem obejmuje wszystkie instrumenty związane z prezentacją oferty rynkowej. Uzupełnieniem produktu jest cena, rozumiana jako kwota, jaką klienci muszą zapłacić za towar, i obejmuje szereg instrumentów wchodzących w skład polityki cenowej. Dystrybucja obejmuje różne rodzaje działań podejmowanych przez firmę w celu udostępnienia produktu klientom. Ostatnim elementem marketingu-mix jest grupa narzędzi związanych z promocją, czyli zestaw działań podejmowanych przez firmę w celu zakomunikowania istotnych cech produktu i przekonania docelowych nabywców do jego zakupu.

Prowadzenie działalności na rynku wymaga stworzenia zwartej koncepcji wykorzystywanych instrumentów działania. Koncepcja marketingu-mix wyraża zatem wewnętrznie zintegrowaną strukturę marketingową, poprzez którą firma wchodzi w interakcje ze zjawiskami rynkowymi.

Z istoty marketingu-mix wynika więc maksymalizacja efektu rynkowego każdego składnika formuły składającej się z zestawu technik i instrumentów, instrumentów wykorzystujących logikę relacji między produktem, opakowaniem, ceną, dystrybucją, technikami sprzedaży, a także promocją skierowaną do określonych kanałów i segmentów rynku.


[1] H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1989, str. 31.

[2] R. S. Alexander, Marketing Definitions: A Glossary of Terms, AMA, Chicago 1960, s. 15.

[3] V. P. Buell, Marketing in Action, McGraw Hill Book, San Francisco 1966, str. 22.

[4] W. Hill, Marketing, vol.l, Bern-Stuttgart 1972, s. 57.

[5] AMA Board Approves New Definition”, „Marketing News” marzec 1985, str. 31, nr. 3

[6] P. Kotler, Marketing Essential, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984, s. 44.

[7] P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994, s.29.

[8] T. Romański, Księga marketingu, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko 1994, s. 13.

[9] W literaturze spotyka się również termin „zarządzanie marketingiem”. Zdaniem autora nie oddaje on jednak w pełni istoty tego procesu, ponieważ sprowadza marketing jedynie do roli przedmiotu, a nie sposobu zarządzania.

[10] P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, s. 11.

[11] P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, , s. 86-93.

[12] H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, s. 116.

[13] Termin „produkt” oznacza również każdą niematerialną usługę oferowaną na rynku, która jest przedmiotem wymiany towarowo-pieniężnej.

5/5 - (1 vote)

Opracowanie treści przekazu promocyjnego

Aby spełnić wszystkie wcześniej założone cele, przekaz promocyjny powinien zawierać następujące informacje:

Sopot jest miastem o statusie uzdrowiska, a co za tym idzie, miastem czystym i zdrowym W Sopocie można leczyć schorzenia kardiologiczne oraz schorzenia narządów ruchu.

Na turystów w Sopocie czeka czyste środowisko, morze i malownicze lasy, wysoki po­ziom usług turystycznych i rehabilitacyjnych, a wszystko to w miłej atmosferze Sopot to miasto przyjazne inwestorom, czeka tu na nich fachowa pomoc przy załatwianiu spraw a także niepowtarzalne otoczenie przyrodnicze, które będzie umilać im pracę.

Z wywiadów z kuracjuszami wynika, ze decydują się oni na pobyt w danym sanatorium pod wpływem opinii lekarza lub/i znajomych. Dlatego też przekaz promocyjny powinien być zróżnicowany jeżeli chodzi o jego charakter. W zależności od grupy docelowej czasami bę­dziemy potrzebować przekazów specjalistycznych (dotyczy to głównie lekarzy), czasami zaś przekazów, które będą wyzwalać pozytywne emocje, np. w ulotkach, które będą skierowane do kuracjuszy sanatorium. Inaczej przekonywać będziemy pracowników biur podróży, do te­go, aby polecali nasze miasto, a inaczej lekarzy, np. w ramach konferencji.

Dobór form promocji i kanałów przekazu

Jak wcześniej wspomniano, w gminach ze względu na ograniczenia finansowe i na charak­ter oferowanego produktu wybiera się do promowania głównie reklamę i działania z zakresu Public Relations.

Także i w przypadku działań promocyjnych w Sopocie należałoby skupić się właśnie na tych narzędziach. Ponad to można tu także wykorzystać sprzedaż osobistą (będzie to doty­czyć głównie inwestorów i biur podróży), marketing bezpośredni oraz promocję sprzedaży (te narzędzia głownie będą dotyczyć biur podróży oraz placówek medycznych).

Poniżej podano przykłady działań, jakie może lub powinno podjąć miasto (przede wszystkim Samorząd), w celu wypromowania walorów uzdrowiskowych Sopotu. Działania te przedsta­wione zostały w formie tabeli. Obejmuje ona grupy docelowe do których będą skierowane działania, krótki opis celu tych działań oraz konkretne przykłady w ramach danego narzędzia.

Aneks

Istniejące opinie:

Niech ktoś coś napisze, bo nie byłem nigdy w Sopocie a chce tam jechać

Na oficjalnej stronie miasta można znaleźć wzmiankę o tym, że Sopot jest uzdrowiskiem a także informacje na temat poszczególnych sanatoriów (wersje do pobrania: Sanatorium „Le­śnik” (Plik PDF), Sanatorium „Helios” (Plik Word). Niestety, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się jesz­cze czegoś więcej „odsyłany” jest na ul. Dworcową 4 (Informacja Turystyczna i Uzdrowiskowa). Internauta wchodzi na stronę, aby dowiedzieć się czegoś konkretnego. W większości wypadków nie ma ochoty „wydawać” pieniędzy na połączenia telefoniczne, lub na podróż na ul. Dworcową. Niestety, ze strony nie można przejść bezpośrednio na strony interesującego nas Sanatorium. [1]


[1] Źródło: uzdrowiska.info.pl [strona od jakiegoś czasu nie wyświetla się]

5/5 - (1 vote)

Określenie budżetu promocji

Aby w pełni wykonać wszystkie założone cele przy wykorzystaniu zaproponowanych na­rzędzi należy przyjąć metodę zadaniową. Ona bowiem zapewni odpowiednie wykorzystanie środków finansowych i dobre wykonanie zadania.

Środki finansowe na wykonanie powyższych zadań powinny pochodzić m. in. z następu­jących źródeł:

Środki finansowe pochodzące z budżetu miasta

Środki finansowe pochodzące od sponsorów, z budżetów promocyjnych firm działają­cych w Sopocie, zainteresowanych rozwojem miasta. W ten sposób mogą być finansowa­ne wydarzenia, np. targi o tematyce uzdrowiskowej i sanatoryjnej, konkursy, itp.

Środki finansowe z UE

Ze względu na ograniczone środki finansowe na promocję, którymi dysponuje gmina, proponowane działania należy wykonywać stopniowo. Należy je wykonywać w pewnym usta­lonym porządku, przy czym należy ciągle pamiętać, o tym aby jakość świadczonych usług by­ła na najwyższym poziomie.

5/5 - (1 vote)

Pomiar i ocena skuteczności przekazu promocyjnego

Wszystkie działania, aby mogły przynieść zakładane rezultaty, muszą być monitorowane i kontrolowane. Na tej podstawie możliwe jest wyciąganie wniosków, a następnie weryfikacja dotychczasowego sposobu myślenia.

Dlatego w przypadku działań promocyjnych w Sopocie należy monitorować je w sposób ciągły. W tym celu należy:

 1. Pytać turystów i kuracjuszy o to skąd dowiedzieli się o uzdrowisku Sopot i konkretnych sanatoriach
 2. Dlaczego wybrali właśnie takie a nie inne miejsce
 3. Co podobało im się w Sopocie, a co najchętniej by zmienili
 4. Inne w zależności od bieżących potrzeb

Innym sposobem na sprawdzenie tego, czy działania promocyjne przynoszą zamierzony skutek jest monitorowanie ilości przyjazdów do Sopotu, czy nastąpił wzrost w częstotliwości korzystania z danych usług itp.

Wyżej wymienione działania nie wymagają zbyt wysokich nakładów pieniężnych, jednak muszą spotkać się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa poszczególnych placówek.

Aby zapewnić dobry przepływ informacji należy wytłumaczyć wszystkim zainteresowanym osobom, jakie znaczenie ma taki monitoring, jakie są jego plusy i minusy.

Ze względu na wielość stron, które będą brały udział w tworzeniu nowego wizerunku miasta, różnice w ich interesach krótkofalowych, ważne jest powołanie osoby (lub grupy osób), które będą odpowiedzialne za koordynację wszystkich opisanych tu działań.

Osoby te były by odpowiedzialne za wprowadzanie poszczególnych działań w życie, ich ko­ordynację oraz monitorowanie. Osoba taka powinna mieć możliwość konsultowania swoich decyzji ze prezydentem miasta, oraz głównymi grupami mającymi wpływ na sytuację w mie­ście.

5/5 - (1 vote)