Istota kompozycji marketingowej

Marketing mix jest to kombinacja czterech podstawowych elementów marketingu: produktu, ceny, dystrybucji i promocji, na której opiera się każda strategia marketingowa. Elementy te są również nazywane zmiennymi decyzyjnymi, ponieważ firma może odmiennie kształtować ich wielkość – zależnie od sytuacji rynkowej.[1]

Elementy marketingu mix mogą być świadomie i umiejętnie wykorzystywane dla zwiększenia popytu na swój produkt. W konkretnych sytuacjach firma tak komponuje elementy marketingu mix, by osiągnąć maksymalny efekt przy minimum nakładów. Prawidłowa koordynacja elementów marketingu mix jest warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa i odwrotnie – dobór niewłaściwy naraża firmę na straty.

Przykładowo: firma wytwarza bardzo dobry produkt, który ma swoich potencjalnych nabywców, jednakże niewłaściwy dobór kanałów dystrybucji
i niewłaściwa kampania promocyjna mogą spowodować, że produkt ten nie dotrze do odbiorców dla których jest przeznaczony.

Niewłaściwy dobór składników marketingu mix powoduje, że środki przeznaczone na działalność marketingową i ogólne zasoby przedsiębiorstwa nie są wykorzystane efektywnie. Konieczne jest więc właściwe skoordynowanie kompozycji elementów, a także wprowadzanie zmian czyli jego adaptowanie
w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych istotnych dla produkcji i dystrybucji danego towaru. Ważne jest obserwowanie i analizowanie oraz przewidywanie zmian marketingu mix prowadzonego przez konkurentów.

Komplet elementów marketingu-mix jest nazywany „marketingiem czterech P” lub „pięciu P”. Pierwsze litery angielskich słów oznaczających elementy marketingu-mix (product, price, place, promotion jako piąty element bierze się pod uwagę najczęściej opakowanie package) dały właśnie nazwę „Marketingu Pięciu P”. Elementy marketingu-mix mogą oddziaływać na rynek za pomocą różnych narzędzi.

Stosując marketing-mix w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu, podejmujemy decyzje związane[2]:

  • ze stworzeniem produktu, czy też dostosowaniem już istniejącego do oczekiwań konsumentów,
  • z wyborem najlepszej drogi przekazu produktu do konsumenta czy miejsca sprzedaży,
  • z warunkami kontraktu – wysokość ceny, termin płatności, stosowanie bonifikat,
  • ze sposobami poinformowania potencjalnych nabywców o naszym produkcie i formach zachęcania ich do zakupu.

[1]  Leksykon marketingu. op. cit, s.145

[2] Marketing w agrobiznesie. Praca pod red. Cholewickiej-Goździk K., FAPA Warszawa 1997, s.25

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz