Istota i znaczenie strategii marketingowej

Przedsiębiorstwo w walce o rynek powinno poszukiwać takich działań, które zapewniają realizację przyjętych celów strategicznych i pozwolą zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.  Wprowadzenie strategii do koncepcji marketingu zawdzięczamy przede wszystkim przedstawicielom praktyki gospodarczej, szukającym możliwości rozwoju nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem.

Przez pojęcie strategii marketingowej należy rozumieć wybór celów, zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom firmy, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokację środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej (warunków otoczenia i konkurencji). E.R. Corey określa strategię marketingową jako konfrontację kilku zasadniczych, powiązanych ze sobą elementów, którymi są: wybór rynku, planowanie produktu, system dystrybucji, komunikacja i reklama mówiące konsumentom o produkcie, sprzedaż osobista oraz ustalanie ceny jako szczególnie ważny element każdego programu marketingowego.

Proces formułowania strategii marketingowej obejmuje następujące fazy:

 • Analiza otoczenia rynkowego (określenie zagrożeń i szans związanych ze zmianami dokonującymi się w otoczeniu firmy oraz ocena posiadanych zasobów z punktu widzenia pozycji zajmowanej przez firmę na rynku oraz jej zdolności konkurencyjnej).
 • Ustalenie celów strategicznych. Cele te wyrażają to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć działając w danym otoczeniu rynkowym.
 • Wybór rynku docelowego, a więc grupy odbiorców, do których będzie kierowana oferta marketingowa. Procedurą umożliwiającą dokonanie tego wyboru jest segmentacja rynku.
 • Dobór elementów marketingu-mix, pozwalający zaoferować nabywcom zespół poszukiwanych przez nich korzyści. Jest to inaczej etap przeniesienia określonych potrzeb i preferencji nabywców na działania marketingowe.
 • Podział i uruchomienie środków. Działania te pozwalają przejść z etapu planowania i tworzenia koncepcji do ich realizacji w praktyce.

Na ogół formułuje się kilka wariantów strategii, a następnie wybiera najlepszy z nich, tj. taki, który pozwoli na osiągnięcie wytyczonych celów marketingowych w optymalny sposób. Każdy wariant powinien być oceniany na podstawie określonego zestawu kryteriów a mianowicie:

 • Wewnętrzna spójność. Czy wszystkie elementy stanowią zwartą całość? Czy dają efekt synergii?
 • Zgodność z otoczeniem. Czy wybrana strategia odpowiada warunkom otoczenia rynkowego?
 • Dostęp do zasobów potrzebnych do realizacji strategii. Strategia może się nie powieść, jeżeli firma nie pozyska odpowiednich zasobów. Dlatego też czasami lepiej wybrać mniej ambitną strategię, ale taką, do realizacji której firma posiada lub łatwo może pozyskać niezbędne zasoby.
 • Satysfakcjonujący poziom ryzyka. Najlepsza strategia, w której ryzyko jest tak wysokie, że zagraża przeżyciu firmy, może nie być warta zachodu. We wszystkich przypadkach trzeba oszacować spodziewane zyski (korzyści) w relacji do kosztów.
 • Możliwy do przyjęcia horyzont czasu. Czas jest krytycznym elementem efektywności wykorzystania zasobów, dlatego też horyzont czasowy ma zasadnicze znaczenie zarówno dla opracowania, jak i implementacji strategii.
 • Wykonalność strategii. Czy strategia zapewni powodzenie przy uwzględnieniu poprzednich kryteriów?

Prowadzenie działalności marketingowej i – co za tym idzie – tworzenie strategii marketingowej nie jest możliwe bez odpowiedniego zasilania w informacje. Dlatego też każda firma musi opracować własny marketingowy system informacji. System ten składa się z ludzi, sprzętu oraz procedur gromadzenia, porządkowania, analizy i oceny, a następnie przekazania na czas potrzebnej i dokładnej informacji do osób podejmujących decyzje marketingowe.

Narzędziem określenia i wdrożenia strategii marketingowej firmy jest marketing strategiczny, który nastawiony jest na ciągłą, systematyczną analizę potrzeb i wymagań różnych grup konsumentów umożliwiającą przedsiębiorstwu lepszą w stosunku do konkurentów obsługę wybranych segmentów rynku. Jego rolą jest śledzenie ewolucji dotychczasowego rynku oraz poszukiwanie nowych rynków lub segmentów dla produktów firmy. Ważnymi zadaniami marketingu strategicznego są również: określenie przewagi konkurencyjnej, oszacowywanie i wykorzystywanie okazji rynkowych stwarzających szanse na rozwój i osiągnięcie zysku, a także udział w formułowaniu misji firmy, ustalanie celów marketingowych, zapewnienie zbilansowanej struktury portfolio firmy oraz formułowanie alternatywnych strategii marketingu, dostosowanych do przewidywanych wariantów rozwoju sytuacji rynkowej.

Strategiczne zarządzanie marketingowe charakteryzują następujące cechy: rezultaty uzyskiwane w długim okresie; szczególne decyzje i działania podejmowane dla osiągnięcia celów marketingowych, przy unikaniu zagrożeń i wykorzystywaniu szans rynkowych; zaangażowanie najwyższego szczebla zarządzania; perspektywa holistyczna (całościowa); elastyczność.

Istotną rolę w strategicznym zarządzaniu marketingowym pełni planowanie. Strategiczne planowanie marketingowe jest procesem decyzyjnym dotyczącym określania zakresu działalności i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie analizy obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej. Proces ten zawiera mechanizm identyfikacji szans i zagrożeń rynkowych oraz reagowania na nie przy wykorzystaniu zasobów, jakie firma posiada lub zamierza nabyć. Planowanie to jest także podstawą koordynacji wszystkich działań, których efektem może być osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zaspokajaniu potrzeb nabywców.

Strategiczne planowanie marketingowe obejmuje pięć etapów:

 • Przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji.
 • Określenie głównych celów marketingowych.
 • Sprecyzowanie korzyści wiążących się z pozycjonowaniem i różnicowaniem produktów.
 • Wybór rynków docelowych i pomiar popytu rynkowego.
 • Dobór elementów marketingu-mix.

Proces planowania powinien się zakończyć sformułowaniem planu marketingowego.   Plan marketingowy jest tym doskonalszy, im dokładniejsze są informacje i przewidywania, na jakich się opiera. Zapewnia je systematyczne gromadzenie i analizowanie danych charakteryzujących dotychczasową działalność przedsiębiorstwa oraz przewidywanie przyszłych warunków szans i zagrożeń działania na rynku.

Zmiany rynkowe mogą spowodować utratę zdolności do konkurowania przy dotychczasowych sposobach użycia zasobów przedsiębiorstwa. Zadaniem menedżerów jest utrzymanie jego istnienia i rozwoju mimo zmian rynkowych. Realizacja tego zadania polega, z jednej strony, na poszukiwaniu rynków, na których przedsiębiorstwo może konkurować, a z drugiej strony na pozyskiwaniu zasobów koniecznych do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Według H. I. Ansoffa, strategie rozwoju przedsiębiorstwa mogą być rozpatrywane z punktu widzenia relacji zachodzących pomiędzy rynkiem a produktem. Rysunek nr 2 przedstawia cztery podstawowe warianty strategii w układzie produkt rynek.

Rysunek 2.  Strategiczne opcje rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: R. Kleczek, W. Kowal, J. Woźniczka: Strategiczne planowanie marketingowe. PWE, Warszawa 1999, s. 29.

Podstawowymi wariantami strategicznymi są:

 1. Strategia penetracji rynku. Firma stosująca tą strategię przede wszystkim skupia się przy użyciu swoich zasobów na dotychczas oferowanych przez siebie produktach. Działania te prowadzi na dotychczasowych rynkach, intensyfikując przy tym działania i wydatki marketingowe. Celem tego typu strategii jest wzrost udziału przedsiębiorstwa na dotychczasowym obsługiwanym rynku. Działania, które przedsiębiorstwo może stosować2.   polegają na: zwiększeniu budżetu reklamowego, obniżeniu cen, zwiększeniu liczebności personelu, inwestycjach w modyfikację produktu i zwiększeniu liczby miejsc sprzedaży produktu na dotychczasowym rynku. Wszystkie te działania mają na celu zachęcenie obecnych nabywców oferowanego produktu do zwiększenia jego zakupów, przyciągnięcie nabywców konkurentów lub przyciągnięcie klientów, którzy nigdy nie mieli kontaktu z oferowanym produktem.
 2. Strategia rozwoju rynku. Strategia ta polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe rynki w formie ekspansji geograficznej lub wejścia na nowe dotychczas nie obsługiwane segmenty rynku. Strategia rozwoju rynku jest bardziej ryzykowna od poprzedniej. W związku z jej zastosowaniem, należy podjąć4. kroki dostosowawcze produkt do wymagań nowego rynku. Istnieje też problem braku doświadczenia i nieznajomości rynku. Dlatego stosując tą strategie należy przeprowadzić5.  dokładne badania potrzeb klientów. Ważne jest zapoznanie się z produktami i substytutami firm konkurujących z naszymi na tym terenie.
 3. Strategia rozwoju produktu. Głównym zadaniem managerów, którzy zdecydują się zastosować7. ten typ strategii jest obsługa dotychczasowego rynku przez zaoferowanie nowego lub zmodyfikowanego produktu. Dyktowane jest to chęcią dopasowania go do specyficznych potrzeb nabywców wewnątrz tego rynku lub zwiększenia możliwości wyboru dla dotychczasowych klientów. Ryzyko związane z zastosowaniem tej strategii jest większe w porównaniu ze strategią penetracji rynku. Wprowadzając nowy produkt lub rozszerzając ofertę obecnego można wykorzystać8. fakt dobrej marki i silnej pozycji towarów już oferowanych. Następnym czynnikiem, który wpłynie na lepszą sprzedaż nowych wyrobów jest fakt posiadania kanałów dystrybucji produktów już sprzedawanych na rynku.
 4. Strategia dywersyfikacji polega na wejściu na nowy rynek (rynek, którego przedsiębiorstwo dotąd nie obsługiwało) z nowym produktem, (którego przedsiębiorstwo dotąd nie produkowało). Jest to najbardziej obciążona ryzykiem forma strategii. Decydenci przedsiębiorstwa nie posiadają doświadczenia na nowym rynku, a do tego nakłada się fakt wprowadzenia nowego produktu. Dlatego wprowadzając tą strategie należy dokładnie zbadać10. rynek i potrzeby klientów w celu uniknięcia niepowodzenia.
Oceń tę pracę

Dodaj komentarz